Celem mediacji

jest osiągnięcie porozumienia, a nie ustalanie prawdy, czy też tego kto ma rację. Ideałem jest znalezienie takiego rozwiązania, które godzi interesy stron i sprawia, że każda czuje się zadowolona, nie tracąc niczego.

UGODA ZAWARTA PRZED NAMI

po zatwierdzeniu ugody przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem

Oferta Mediacyjna

zapewniamy Państwu bezstronną i fachową pomoc w rozmowie prowadzonej w atmosferze pełnej poufności

Mediacje rodzinne

Mediacje cywilne

Mediacje karne

Mediacje gospodarcze

Mediacje w sprawach nieletnich

Mediacje sądowe i pozasądowe

Przebieg mediacji

1

ZGŁOSZENIE

2

SPOTKANIE

3

SPOTKANIE

4

UGODA

Poznaj nasz zespół

Jako zawodowi mediatorzy, wpisani na listę osób godnych zaufania prowdzoną przez prezesa sądu w Tarnowie
proponujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, które Państwa dotyczą.

Anna Riebandt Mediator

601 413 439
annar.mediacje@tlen.pl

Mediacją zainteresowałam się kilka lat temu, a ten czas który upłynął od ostatniego mojego szkolenia w tym temacie pozwolił mi na zdobycie większego doświadczenia dzięki prowadzeniu mediacji w szczególności rodzinnych, pojednawczych i dotyczących podziału majątku oraz mediacji karnych. Prywatnie bardzo chętnie wypoczywam czynnie - na żaglach, czy wędrując po górach.

Wiesław Paszewski Mediator

609 488 866
wpasza@poczta.fm

Jestem przekonany ,że dialog między ludźmi jest zawsze możliwy, dlatego od kilku lat praktykuję NVC (Porozumienie Bez Przemocy), co doprowadziło mnie do zawodu Mediatora jako osoby pomagającej innym w dojściu do porozumienia. W ramach doskonalenia zawodowego podjąłem szkołę i praktykę jako terapeuta w nurcie Gestalt , szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest terapia par.

Krzysztof Szarek Mediator

600 850 968
mediator@szarek.net

Mediacje to moja pasja. Od kiedy napotkałem na swej drodze mediacje realizowane metodą Porozumienia Bez Przemocy (Non Violent Communication), dotychczasowe zainteresowanie komunikacją międzyludzką nabrało dla mnie nowego wymiaru. Pomoc ludziom w znalezieniu wspólnego języka, w rozwiązywaniu konfliktów mimo dzielących ich różnic to temat, który od zawsze mnie interesował i fascynował. Teraz dodatkowo daje mi wielką satysfakcję.

Liczby o Nas

6
LAT, ISTNIEJEMY NA RYNKU
180
PRZEPROWADZONYCH MEDIACJI

O mediacji

krótko teorii, zasady i zalety mediacji oraz najczęściej zadawane pytania

Mediacja

Dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej i bezstronnej – mediatora. Jest to pośredniczenie w sporze, mające na celu pomóc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu porozumienia. W przypadku postępowania karnego dodatkowym celem mediacji jest zadośćuczynienie, naprawa wyrządzonej szkody, czyli sprawiedliwość naprawcza.


Mediator

Czuwa aktywnie nad przebiegiem mediacji ,zadaje pytania w celu identyfikacji interesów i odkrywania potrzeb stron oraz kwestii do rozwiązania. Pomaga także stronom w odkrywaniu potencjalnych rozwiązań sporu satysfakcjonujących dla nich obu. Mediator to osoba bezstronna, neutralna, nie może narzucić swojego rozwiązania.


Ugoda mediacyjna

Jest dokumentem wypracowanym przez strony w obecności i przy pomocy mediatora. Mediacja może nie zakończyć się ugodą.
Ugoda spisana przez strony podlega złożeniu przez mediatora do sądu (bez względu na to czy sprawę do mediacji skierował sąd czy same strony). Jeśli postępowanie mediacyjne zostało wszczęte na wniosek sądu, sędzia po zapoznaniu się z treścią ugody uwzględni ja zatwierdzając i nada klauzule wykonalności. Jeśli mediacja rozpoczęła się na wniosek stron, mogą one ale nie musza wnieść do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd i nadanie klauzuli wykonalności. Jeśli po spisaniu ugody, któraś ze stron stwierdzi ze druga nie realizuje swoich zobowiązań może ponownie rozpocząć postępowanie mediacyjne. Jeżeli na łamane warunki sąd wcześniej nadał klauzule wykonalności z ugoda taka może udać się bezpośrednio do komornika.


Zasady

Każda mediacja, nieważne, czy rówieśnicza, rodzinna, szkolna, między firmami itp. zawsze kieruje się tymi samymi zasadami:

 1. Dobrowolność i wola porozumienia stron
 2. Bezstronność, akceptowalność i neutralność mediatora
 3. Autonomia konfliktu (strony same decydują o rozstrzygnięciach)
 4. Poufność
 5. Nieformalność i prywatność postępowania
 6. Działanie w dobrej wierze
 7. Szacunek
 8. Satysfakcja rozstrzygnięć dla obydwóch (wszystkich) stron konfliktu

Zalety mediacji

Każda mediacja, nieważne, czy rówieśnicza, rodzinna, szkolna, między firmami itp. zawsze kieruje się tymi samymi zasadami:

 1. Mediacja jest wielokrotnie tańsza niż koszty sądowe. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. W sprawach podlegających egzekucji z ugodą zawartą przed mediatorem po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd można wyegzekwować jej postanowienia
 2. Mediacja jest szybkim sposobem dojścia do porozumienia (jedno do kilku spotkań),w sądzie procesy trwają często latami
 3. Daje możliwość dojścia do porozumienia –nie prowadzi do zerwania relacji. Mediacja jest więc wskazana wtedy, gdy po zakończeniu sporu strony muszą (lub chcą) nadal utrzymywać kontakty – a więc m.in. w sporach gospodarczych, rodzinnych, sąsiedzkich
 4. Umożliwia kontrolę postanowień– w mediacji strony same decydują, na co chcą się zgodzić – idąc do sądu poddają się niepewnemu wyrokowi
 5. Jeśli nie uda się uniknąć procesu sądowego, mediacja umożliwia ograniczenie liczby tematów poruszanych na wokandzie - kwestie bolesne lub kompromitujące można uregulować w obecności mediatora (którego obowiązuje tajemnica mediacji) zamiast poruszać je w procesie sądowym który jest jawny
 6. Mediacja w sprawie karnej daje możliwość uzyskania przez pokrzywdzonego zadośćuczynienia ,dla oskarżonego wymierną korzyścią są możliwości łagodniejszego zakończenia sprawy
 7. Ogranicza straty emocjonalne w relacjach rodzinnych - konstruktywna rozmowa u mediatora to mniej awantur w domu; ponadto długotrwałą korzyścią mediacji jest nabycie umiejętności nietoksycznej komunikacji w konflikcie, co umożliwia bezkolizyjne porozumiewanie się w przyszłości
 8. Umożliwia wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania zamiast poddania się odgórnemu postanowieniu, nie zawsze dostosowanemu do potrzeb. Mediacja jest szansą na to, by obie strony czuły się wygrane
 9. Umożliwia poruszenie spraw ,które zostały pominięte w sądzie jako nieistotne dla sprawy (np. odczuwanych emocji, przyczyn niektórych wydarzeń albo decyzji itp.)
 10. Udział w mediacji jest dobrowolny ,można się na nią zgodzić lub nie oraz na każdym etapie od niej odstąpić. Można też wybrać sobie osobę mediatora

Najczęściej zadawane pytania

Długość mediacji uzależniona jest od zaangażowania stron. To od ich woli zależy jak szybko znajdą rozwiązanie, które zakończy ich spór. Skuteczna mediacja składa się zazwyczaj z dwóch do czterech spotkań mediacyjnych. Jedno spotkanie z mediatorem trwa w większości przypadków około 1,5 godziny.
Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.
Nie. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę/równorzędność stron w trakcie całego procesu.
Mediacja umożliwia stronom samodzielne decydowanie o najważniejszych kwestiach dotyczących rodziny. W pierwszej kolejności celem mediacji jest pojednanie małżonków, a nie szybkie załatwienie rozwodu. Jednak z uwagi na to, że pojednanie nie zawsze jest możliwe, może ona służyć również lepszemu porozumieniu się stron w kwestii rozwodu i spokojnemu ustaleniu swoich oczekiwań co do opieki nad dzieckiem, podziału majątku i innych istotnych dla małżonków kwestii.
Nie. Mediator to bezstronny uczestnik postępowania, który nie wydaje wyroku, a jedynie towarzyszy stronom w rozmowie tak, aby doszli oni do porozumienia i sami zadecydował o swoich sprawach.
Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.
Spotkania stron podczas procesu mediacyjnego jest wskazane ale nie ma takiej konieczności. W sytuacji szczególnej mediacja może mieć formę pośrednią, kiedy mediator spotyka się kolejno ze stronami i przekazuje im informacje oraz negocjuje warunki porozumienia aż do wypracowania ostatecznej treści.
Mediacja jest dobrowolna. Może się rozpocząć tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na nią zgodę. Do mediacji można przystąpić w trakcie rozpoczętego procesu sądowego, np. po wniesieniu pozwu o rozwód, albo zainicjować ją, zgłaszając się do mediatora, zanim jeszcze sprawa trafi na wokandę. W tym pierwszym przypadku strony do mediacji z urzędu kieruje sąd. Wyznacza też mediatora. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego ma prawo to zrobić, dopóki nie zamknie pierwszego posiedzenia. Czyli jeśli sędzia obserwuje podczas rozprawy, że małżonków łączy jakaś nić porozumienia, może skierować ich do mediacji, aby np. ustalili plan wychowawczy. Sędzia nie ma jednak obowiązku kierowania stron do mediacji. Gdyby nie zdecydował się na to, strony później same mogą o mediację wystąpić. Trzeba pamiętać, że sąd w toku postępowania może skierować strony tylko raz do mediacji. Gdy np. mediacja między skonfliktowanymi małżonkami nie zakończyła się porozumieniem, sędzia nie skieruje ich na nią już drugi. Choćby sami o to wnosili.

Tarnowskie Centrum Mediacji

Stowarzyszenie to powstało w roku 2012. W ramach działalnosci tego Centrum przeprowadzono 2 projekty:

W roku 2013 uzyskując dofinansowanie z FIO przeprowadzono bezpłatne dyżury mediatorów, bezpłatne mediacje rodzinne, a także przepowadzono prelekcje z pracownikami Miejskich Osrodków Społecznych oraz Gminnych Ośrodków Społecznych. Odbyły się warsztaty szkoleniowe „Porozumienie bez przemocy”. Dostarczyły one narzędzi i umiejętnosci do radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Projekt trwał pół roku.

W roku realizowaliśmy projekt „Mediatorzy Małopolski – Umiejętności mediacyjne i komunikacyjne jako wsparcir aktywności społecznej seniorów” w ramach programu ASOS 2014. Zajęciami wykładowymi i warsztatowymi objętych zostało kilkuset seniorów z całej Małopolski.

Kontakt

Anna Riebandt Mediator

601 413 439
annar.mediacje@tlen.pl

Wiesław Paszewski Mediator

609 488 866
wpasza@poczta.fm

Krzysztof Szarek Mediator

600 850 968
mediator@szarek.net